Klachtenregeling Recherchebureau Daniluk

Particuliere Recherchebureaus zijn verplicht om te voorzien in een klachtenregeling. Onderhavige klachtenregeling is de klachtenregeling van Recherchebureau DANILUK. Bij geschillen kunt u via het klachtenreglement en conform de beschreven procedure uw klacht deponeren. Recherchebureau DANILUK zal deze aansluitend via protocol behandelen.

Artikel 1. Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

 1. de organisatie: Recherchebureau DANILUK;
 2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
 3. een gedraging: het handelen of nalaten van Recherchebureau DANILUK of haar medewerkers;
 4. de beklaagde: Recherchebureau DANILUK tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
 5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;
 6. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen;
 7. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Recherchebureau DANILUK en haar medewerkers.

 

Artikel 3. Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de eigenaar van Recherchebureau DANILUK, gevestigd Flemingstraat 38 7555 BP Hengelo ov, die de gedraging verricht heeft.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
 • de naam en adres van de klager;
 • de datum;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de eigenaar van recherchebureau DANILUK klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

Artikel 4. Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5. Kosteloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

 

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

De eigenaar zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.

 

Artikel 7

De eigenaar zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure

 1. De eigenaar van Recherchebureau DANILUK onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. De eigenaar hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

 

Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

 

Artikel 10. Beslissing

De eigenaar beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

 

Artikel 11. Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

 

Artikel 12. Beroepschrift

Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de eigenaar kan een beroepschrift ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.

 

Artikel 13. Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie. 2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
 • de naam en adres van de klager;
 • de datum;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 1. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

Artikel 14. Ontvangstbevestiging

De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.

 

Artikel 15. Wijze van behandelen

 1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet-ontvankelijk.
 2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting.
 3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.

 

Artikel 16. Beslissing

De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing.

 

Artikel 17.

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde.

 

Artikel 18.

Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Privacy gedragscode
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling
Copyright © 2023 Daniluk Recherchebureau

Ontwerp & ontwikkeling maatwerk WordPress site door Webdegelijk.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram